Przyjazne Miasto - Program stowarzyszenia
Postulat programowy stan realizacji termin realizacji

Przygotujemy wieloletni przejrzysty plan remontów budynków i mieszkań komunalnych.

 

Zinwentaryzowano wszystkie zasoby pod kątem potrzeb remontowych. Na tej podstawie przygotowano plan działań remontowych w trakcie najbliższych 5 lat. Grudzień 2019

Umożliwimy mieszkańcom wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą do 80% wartości, by zarządzanie większością budynków przejęły Wspólnoty Mieszkaniowe.

 

Przygotowano i uchwalono nową uchwałę w sprawie sprzedaży mieszkań w trybie bezprzetargowym ich najemcom. Dzięki tem od czerwca 2019 roki mieszkańcy mogą wykupić swoje mieszkania z 85% bonifikaty. Czerwiec 2019

Stworzymy warunki, by Świętochłowice mogły pełnić rolę dewelopera, budując nowe mieszkania komunalne i utworzyć TBS.

 

Trwają prace nad powołaniem Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Powstał projekt uchwały oraz harmonogram działań. Odbywają się spotkania z Krajową Izbą TBS oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego  Rok 2020

Dokonamy głębokiej restrukturyzacji i zmian w organizacji pracy spółki komunalnej MPGL.

 

Wprowadzono zmiany organizacyjne i strukturalne, zmieniono zarząd i dyrekcję spółki. Uporządkowano obsługę klienta w siedzibie spółki, otwarto nową administrację w Chropaczowie. Przeorganizowane zostały procedury windykacyjne, dzięki czemu wzrosła wartość odzyskiwanych należności. Grudzień 2019

Będziemy dążyć do podpięcia do sieci ciepłowniczej większości mieszkań komunalnych.

 

Z uwagi na zmiany jakie są wprowadzane przez dostawców ciepła zadanie zostało przesunięte na II połowę obecnej kadencji samorządu. Trwaja dalsze prace projektowe i przygotowawcze. 2021 - 2023

Będziemy ubiegać się, by Świętochłowice zostały włączone do rządowego programu „Mieszkanie+”.

 

Z uwagi na niedostosowanie programu do potrzeb mniejszych samorządów, zadanie obecnie zostało zawieszone do realizacji. Główny nacisk na budowę nowych mieszkań Gmina zamierza postawić na działalność w formule TBS oraz PPP.  brak

Zwiększymy konkurencyjność wśród deweloperów w pozyskiwaniu terenów miejskich na cele mieszkaniowe z naciskiem na budownictwo wielorodzinne.

 

Z uwagi na prace przy zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II połowie obecnej kadencji samorządu. 2021 - 2023

Dostosujemy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do potrzeb mieszkaniowych miasta.

 

Powołano zespół roboczy złożony z urzędników i pracowników miejskich spółek. W ramach pracy zespołu planowane i wprowadzane są kompleksowe zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego  Rok 2020

Zwiększymy aktywność Świętochłowic w zakresie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

 

Z uwagi na rangę priorytetów, zadanie to będzie realizowane w II połowie obecnej kadencji samorządu. 2021 - 2023

Wyodrębnimy tereny pod indywidualne budownictwo jednorodzinne – nie deweloperskie, by nie niszczyć najcenniejszych terenów zielonych.

 

Powołano zespół roboczy złożony z urzędników i pracowników miejskich spółek. W ramach pracy zespołu planowane i wprowadzane są zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, w celu wyodrębnienia nowych terenów pod budownictwo deweloperskie.  Rok 2020


Wprowadzimy przejrzysty i uczciwy system przyznawania mieszkań dzięki jawnemu rejestrowi i przejrzystym kryteriom punktowym.

 

Przeorganizowano skład i procedury Komisji Mieszkaniowej. Powstała komórka, w której na bieżąco przyjmuje i weryfikuje się wnioski, dzięki czemu znacznie zmniejszyła się kolejka oczekujących, zaś każdy wnioskodawca jest traktowany indywidualnie. Kwiecień 2019
 
Postulat programowy stan realizacji termin realizacji

Przeprowadzimy rewitalizację stawu Kalina pod nadzorem Ministerstwa Środowiska, RDOŚ, WIOŚ, ekspertów środowiskowych i mieszkańców.

 

Przeprowadzono szereg konsultacji i dialog techniczny, a następnie przetargi, w których wyłoniono wykonawcę remediacji stawu oraz inżyniera kontraktu. W ciągu 1,5 roku powstanie dokumentacja projektowa, następnie rozpoczną się prace remediacyjne. Łączny czas na wykonanie zadania wynosi 43 miesiące  Rok 2023

Zapewnimy badania profilaktyczne chorób nowotworowych dla mieszkańców zamieszkałych przy stawie Kalina.

 

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas wyboru wykonawcy oraz inżyniera kontraktu, od początku 2020 roku będą prowadzone spotkania i konsultacje z mieszkańcami okolic stawu, a następnie opracowany zostanie harmonogram badań profilaktycznych. 2020 - 2022

Podejmiemy działania w celu likwidacji hałdy poprzemysłowej po Zakładach Chemicznych „Hajduki”.

 

Zadanie to będzie realizowanie w stopniu umożliwiającym zapobieganie dalszym wyciekom zanieczyszczeń z terenu hałdy, przy okazji procesu remediacyjnego stawu.  2023

Wprowadzimy całkowity zakaz masowej wycinki terenów leśno-parkowych.

 

Od grudnia 2018 roku nie wydano żadnej zgody na zorganizowaną wycinkę terenów o przeznaczeniu leśno - parkowym. Usuwane są tylko te drzewa i krzewy, które zagrażają bezpieczeństwu.  2023

Przywrócimy zdegradowanym lub zniszczonym terenom zielonym ich dawną funkcjonalność.

 

Zadanie jest ściśle związane z analizą i korektą planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2023 2021 - 2023

Utworzymy użytek ekologiczny „Uroczysko” oraz zrewitalizujemy i wyodrębnimy tam strefę rekreacyjno-wypoczynkową.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Zachowamy dotychczasowy obszar użytku ekologicznego „Foryśka” oraz zadbamy o tereny znajdujące się wokół stawu.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2021 2020 - 2021

Dokończymy rewitalizację Plant Bytomskich.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Wdrożymy projekt „Drzewko za dziecko” pozwalający rodzicom posadzić w mieście drzewko po narodzinach dzieci.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2021 2020 - 2021

Wdrożymy projekt „Stop Śmieciochłowicom” powstrzymujący zasypywanie Świętochłowic śmieciami, szczególnie tymi niebezpiecznymi.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2021 2020 - 2021

Zainstalujemy w każdej dzielnicy czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza w celu monitowania i przeciwdziałaniu smogowi w Świętochłowicach.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2023 2021 - 2023

Zwiększymy ilości i wartości dopłat do wymiany pieców, tam gdzie niemożliwe będzie podpięcie do sieci ciepłowniczej.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2023 2021 - 2023
 
Postulat programowy stan realizacji termin realizacji

Wdrożymy projekt „Lokal za złotówkę” zachęcający nowe lokalne firmy lub przenoszące swą siedzibę do Świętochłowic do korzystania z miejskich zasobów komunalnych na preferencyjnych warunkach.

 

Zmieniono nazwę projektu na "lokal za remont". W tej formule, spółka MPGL będzie mogła najmować pustostany lokali użytkowych w zamian za wykonanie w nich remontu przez zainteresowane podmioty. Aktualnie trwa już przygotowanie listy lokali do projektu.  Rok 2020

Wprowadzimy przejrzyste zasady wspierania świętochłowickich przedsiębiorców w realizacji zadań na terenie miasta.

 

Powołano Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Radę Biznesu przy Prezydencie miasta. Dzęki temu przedsiębiorcy na bieżąco spotykają się ze sobą, wypracowując korzystne rozwiązania w ramach wzajemnej współpracy Gminy i Biznesu.  Rok 2020

Powołamy Świętochłowicki Inkubator Przedsiębiorczości.

 

Zadanie tymczasowo zawieszone z uwagi na brak odpowiednich zasobów lokalowych.  brak

Wprowadzimy miejski system taniej reklamy zewnętrznej dla lokalnych przedsiębiorców.

 

 We współpracy z MPGL Gmina planuje uruchomić miejski system taniej reklamy dla lokalnego biznesu. Powstaną komercyjne powierzchnie reklamowe na budynkach należących do Gminy a będących w zarządzie MPGL. 2020 - 2021

Dostosujemy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do celów inwestycyjnych.

 

Powołano zespół roboczy złożony z urzędników i pracowników miejskich spółek. W ramach pracy zespołu planowane i wprowadzane są zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, w celu wyodrębnienia nowych terenów inwestycyjnych.  2020

Wdrożymy projekt edukacyjny „Odważnie w przyszłość z ekspertem” ułatwiający uczniom świętochłowickich szkół w klasach ósmych oraz w klasach szkół ponadpodstawowych podejmowanie decyzji o wyborze przedsiębiorczej ścieżki kariery.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Wprowadzimy do szkół średnich i zawodowych dodatkowy przedmiot: “Przedsiębiorczość”.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Przeprowadzimy reorganizację Powiatowego Urzędu Pracy dostosowując go do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

 

Zadanie w trakcie realizacji. Aktualnie trwają analizy efektywności i wykorzystania zasobów ludzkich oraz powierzonego jednostce mienia  2020

Zweryfikujemy dotychczasowe umowy sprzedaży lub użytkowania wieczystego terenów miejskich na cele inwestycyjne w celu zabezpieczenia interesu Miasta Świętochłowice.

 

Zadanie jest realizowane od 2019 roku. Kontrolowane są umowy, wybrane jednostki oraz spółki są poddane audytowi zewnętrznemu. 2020 - 2021

 

 
Postulat programowy stan realizacji termin realizacji

Zmienimy formułę przebudowy stadionu OSIR z zachowaniem pełnej funkcjonalności piłkarskiej oraz umożliwiającej organizowanie rozgrywek ligowych drużyny żużlowej.

 

 Zmieniono nazwę projektu na "lokal za remont". W tej formule, spółka MPGL będzie mogła najmować pustostany lokali użytkowych w zamian za wykonanie w nich remontu przez zainteresowane podmioty. Aktualnie trwa już przygotowanie listy lokali do projektu. 2020 - 2021

Zbudujemy pasywną halę sportową w obrębie kompleksu sportowego OSIR Skałka.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022 - 2023 2022 - 2023

Przeprowadzimy reorganizację basenu na Skałce wraz z wprowadzeniem tradycyjnych systemów filtrowania wody i uporządkowaniem miejsc do wypoczynku.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022 - 2023 2022 - 2023

Rozbudujemy sieć ścieżek rowerowych i uporządkujemy obecne doprowadzając je do stanu bezpiecznego użytkowania.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Zbudujemy otwarte kąpielisko przy stawie „Magiera”.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2023  2023

Doprowadzimy do reaktywacji piłkarskiej drużyny dziewcząt „Tygryski.

 

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2019. Dzięki dobrej współpracy z Gminą oraz koniecznym zmianom po stronie stowarzyszenia uzyskano efekt w postaci działającego i perspektywicznie rozwijającego się klubu sportowego.  2019

Powołamy Amatorską Miejską Ligę piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2020. Aktualnie trwają rozmowy z osobami, które będą zarządzać rozgrywkami, powstaje również zwarty projekt zadaniowy.  2020

Rozwiniemy infrastrukturę do aktywnej rekreacji w dyscyplinie Nordic Walking.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Powołamy Metropolitarne Centrum E-gamingu.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Przeprowadzimy kompleksowy remont infrastruktury sportowej w zespole szkół przy ulicy Sudeckiej w dzielnicy Chropaczów, tak by obiekt służył również mieszkańcom Osiedla na Wzgórzu.

 

Aktualnie trwają już przygotowania do wykonania projektu przebudowy i remontu infrastruktury sportowej w SP5 2020 - 2021

 

 
Postulat programowy stan realizacji termin realizacji

Przywrócimy dodatkowy komisariat policji w dzielnicy Lipiny.

 

Z uwagi na braki kadrowe w śląskim garnizonie policji zadanie zostało tymczasowo zawieszone. W zamian uruchomiono dodatkowy punt konsultacyjny i zgłoszeniowy Policji w budynku MPGK.  zawieszony

Zlikwidujemy Straż Miejską, a strażnikom zaproponujemy przekwalifikowanie i skierowanie do służby w policji.

 

W porozumieniu z kierownictwem Straży Miejskiej postanowiono wprowadzić od 2019 roku okres przejściowy, w którym Straż Miejska będzie mogła się przeorganizować i zwiększyć efektywność swoich działań. W zależności od efektów podjęta zostanie decyzja o wygaszeniu lub pozostawieniu tej służby w mieście.  zawieszony

Stworzymy w urzędzie Pracownię Urbanistyczną w celu zachowania ładu przestrzennego w Świętochłowicach. Przywrócimy miejski inspektorat budowlany.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Podejmiemy działania inwestycyjne przywracające atrakcyjność centrum Świętochłowic. Przywrócimy funkcję „gospodarza domu” w budynkach komunalnych odpowiedzialnych m.in. za bieżący monitoring problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.

 

W ramach zadania przeorganizowano pracę administratorów budynków komunalnych w MPGL. Trwają przygotowania do prac projektowych dotyczących możliwych zmian urbanistycznych w Centrum miasta. Rozpoczęto w tym celu wstępną współpracę z Katedrą Urbanistyki i Planowania Politechniki Śląskiej w Gliwicach 2020 - 2021

Obejmiemy szczególnym nadzorem budynki, w których znajdują się mieszkania socjalne. Otworzymy się na współpracę z miastami ościennymi oraz całej metropolii, szczególnie te bezpartyjne, jak Katowice, Gliwice i Zabrze, w celu realizacji wspólnych projektów.

 

 Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Przygotujemy i wdrożymy aplikację pozwalającą mieszkańcom samodzielnie zgłaszać problemy związane z bezpieczeństwem i jakością życia w mieście oraz kontrolować ich realizację na każdym etapie.

 

W ramach zadania wdrożono w 2019 roku świętochłowicką wersję aplikacji Naprawmyto.pl, dzięki czemu, tylko w trakcie pierwszego roku mieszkańcy mogli zgłosić kilkaset problemów do rozwiązania.  2019

 

 
Postulat programowy stan realizacji termin realizacji

Ustalimy przejrzyste zasady inicjatywy uchwałodawczej pozwalającej mieszkańcom proponować własne projekty uchwał.

 

Zaplanowano na rok 2020 podjęcie uchwały o wprowadzeniu w Świętochłowicach inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Trwa opracowywanie projektu uchwały i dokumentów pomocniczych.  2020

Uregulujemy prawnie zasady konsultacji społecznych w trosce o strategiczne inwestycje w mieście, zwłaszcza w przypadku decyzji dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska.

 

 zadanie w trakcie realizacji 2020

Wprowadzimy przejrzyste i uczciwe zasady awansów zawodowych mieszkańców Świętochłowic zatrudnianych w sektorze publicznym, w tym w administracji i edukacji, służące szczególnie odblokowaniu ścieżek awansu dla młodych.

 

 zadanie w trakcie realizacji 2020

Powołamy rady osiedlowe jako pomocnicze jednostki wspomagające władzę uchwałodawczą. Zmienimy formułę budżetu obywatelskiego, wykluczając zadania własne gminy i radnych, jako wnioskodawców, zwiększając jednocześnie kwotę do 3 milionów złotych rocznie.

 

Zaplanowano na rok 2020 podjęcie uchwały o wprowadzeniu w Świętochłowicach Rad dzielnic / rad Osiedlowych. Trwa opracowywanie projektu uchwały i dokumentów pomocniczych. Działalność Rad powinna rozpocząć się z początkiem 2021 roku. 2020 - 2021

Odpolitycznimy Radę Działalności Pożytku Publicznego, gdzie przedstawiciele miasta będą mogli stanowić maksymalnie 25% składu rady

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2021 2020 - 2021

Wesprzemy działalność seniorów poprzez utworzenie „Domu Seniora”, powołanie Rady Seniorów i Akademii Seniora.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Zwiększymy rozwój aktywności społecznych różnych środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osobom niepełnosprawnym.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2022 2020 - 2022

Upublicznimy rejestr umów publicznych we wszystkich jednostkach administracji publicznej, podległych miastu instytucjach oraz spółkach miejskich.

 

Opublikowano już rejestr umów Urzędu Miejskiego. W roku 2020 podobne rejestry zostaną opublikowane w jednostkach podległych  2020

Zlikwidujemy nieefektywne stanowiska pracy obsadzone osobami z nadania partyjnego, szczególnie ludźmi spoza Świętochłowic.

 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - grudzień 2020 r  2020

Zweryfikujemy i unormujemy wynagrodzenia na najwyższych stanowiskach w mieście dostosowując je do realnych możliwości finansowych miasta.

 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - grudzień 2020 r.  2020

Zmienimy zasady podejścia do mieszkańców Świętochłowic w przypadku załatwiania spraw w urzędach: zniknie postawa obsługi mieszkańca jako petenta, wprowadzona zostanie postawa obsługi mieszkańca jako klienta. Wprowadzony zostanie system ocen obsługi przez mieszkańców, który będzie miał wpływ na sposób premiowania pracowników urzędów i instytucji.

 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - grudzień 2020 r Dotychczas zreorganizowano system obsługi klienta w Urzędzie Miejskim i w spółce mieszkaniowej MPGL.  2020

Wdrożymy projekt „Historia pisana na murach”, jako hołd dla historii miasta, w ramach którego w wybranych miejscach Świętochłowic powstaną na budynkach estetyczne i subtelne murale odwołujące się do najważniejszych wydarzeń z historii miasta.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Zadbamy o zachowanie zabytkowego, poprzemysłowego osiedla domków fińskich w dzielnicy Piaśniki, wraz z kompleksowym remontem budynków oraz rewitalizacją otoczenia osiedla.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2022. Obecnie wykonano analizy i ekspertyzy budowlane oraz kosztorysy remontowe. Trwają analizy dotyczące możliwości wpływu inwestycji tramwajowej przy ul. Chorzowskiej (wymiana torowiska i instalacji na zmianę stanu technicznego i stabilność domków. 2020 - 2022

Podejmiemy starania o przejęcie zabytkowej wieży ciśnień wraz z perspektywą kompleksowego remontu obiektu i przeznaczeniem go na cele kulturalno-oświatowe.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2023 2021 - 2023

Powołamy „Dom Społecznika”, jako miejsca spotkań organizacji społecznych z mieszkańcami i partnerami, udostępniającego organizacjom powierzchnie konferencyjne i sprzęt biurowy.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Zainicjujemy akcję „1% dla Świętochłowiczan”, podczas której mieszkańcy będą mogli w jednym miejscu wybrać możliwość wsparcia 1% z podatku jedną ze świętochłowickich organizacji.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2020  2020

Znaczną część organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w mieście przekażemy lokalnym organizacjom społecznym.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

Dostosujemy infrastrukturę szkolną do potrzeb miasta z uwzględnieniem planu przywrócenia szkół, które rozładują tłok w przepełnionych obecnie placówkach.

 

W ramach zadania przywrócono już do życia Szkołę Podstawową nr 5 na Osiedlu na Wzgórzu. Trwają dalsze prace związane z przyszłymi użytecznościami, m.in. budynków zlikwidowanych wcześniej gimnazjów.  2022

Powołamy zespół, którego celem będzie utworzenie w Świętochłowicach zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 2021 - 2022

 

Nawigacja

Nasza społeczność

Przyjazne Świętochłowice Stowarzyszenie