Informacje o stowarzyszeniu

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego
PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE

I. Postanowienia ogólne
§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę
Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice
(pełna nazwa Stowarzyszenia)
i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


§ 2


Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 3


Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska


§ 4


Siedzibą Stowarzyszenia są Świętochłowice.


II. Cele i środki działania
§ 5


Cele działania Stowarzyszenia:
1. budowa świadomości obywatelskiej w odniesieniu do polityki lokalnej, gospodarki, biznesu, tradycji regionalnej oraz transparentności działań samorządu, w tym działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
2. propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji,
3. wspomaganie lokalnego rozwoju gospodarczego,
4. działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza,
5. wspieranie społecznej aktywności i aktywizacji zawodowej osób młodych, bezrobotnych, seniorów, niepełnosprawnych i innych grup społecznych,
6. działalność na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób, grup i środowisk,
7. promocja sportu i zdrowia, w tym propagowanie zdrowego trybu życia,
8. działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, zwierząt, i ogólnie rozumianej przyrody,
9. działania na rzecz dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz zabytków kultury,
10. działalność na rzecz procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata,
11. propagowanie idei ładu przestrzennego i estetyki w przestrzeni publicznej.


§ 6


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, zgromadzeń oraz innych wydarzeń wpisujących się w zakres celów Stowarzyszenia,
2. podejmowanie współpracy z organami samorządu i jednostek administracji publicznej, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami społecznymi, osobami oraz mediami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
3. doradztwo, wsparcie oraz pomoc osobom i organizacjom społecznym,
4. współpracę z osobami i organizacjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia,
5. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej,
6. wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynny udział w życiu publicznym i kulturalnym, w tym również występowanie z petycjami i wnioskami do właściwych organów administracji,
7. monitorowanie podmiotów publicznych i innych otrzymujących środki publiczne,
8. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i rzeczowych,
9. inne działania sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia,
10. organizowanie oddziałów lub przedstawicielstw.


III. Członkostwo
§ 7


1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje w drodze uchwały Zarząd.
3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.
4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) śmierci członka,
b) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) utraty praw publicznych,
e) wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:
• niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
• nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.


§ 8


Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,
4. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Stowarzyszenie i powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Stowarzyszenie udziału w akcjach organizowanych przez inne stowarzyszenia
5. nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Stowarzyszenia.


IV. Władze Stowarzyszenia
§ 9


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.


§ 10


1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
a) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
c) kontrola działań podjętych przez Zarząd,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.


§ 11


1. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.


§ 12


Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.


§ 13


Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.


§ 14


1. Zarząd składa się z 5 osób:
a. Prezes
b. Zastępca Prezesa
c. Sekretarz
d. Skarbnik
e. Członek
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie, wykluczanie członków Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) zwoływanie Zgromadzeń Członków.


§ 15


1. Komisja Rewizyjna wybierana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób:
a. Przewodniczący
b. Członek
c. Członek.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Członków,
c) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
V. Podstawowe zasady wyborcze


§ 16


1. Wszystkie władze Stowarzyszenia pochodzą z wyborów bezpośrednich,
2. Kandydatem może być członek Stowarzyszenia, spełniający jeden z następujących warunków:
− będący członkiem władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, spełniający wszystkie wymogi określone w Regulaminie,
− wykazać się co najmniej 5 - letnim nieprzerwanym okresem przynależności do Stowarzyszenia bezpośrednio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania,
3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny,
4. Wyborcy przysługuje jeden głos,
5. Głosować można tylko osobiście,
6. Głosuje się na poszczególnych kandydatów,
7. Wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
8. Do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z tym, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważnych.
9. Wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy


§ 17


W razie gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Członków.


V. Środki finansowe Stowarzyszenia
§ 18


Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.


§ 19


1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie oraz podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
4. Czynnościami przekraczającymi zakres Zwykłego zarządu są:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.


VI. Postanowienia końcowe
§ 20


1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 11 ust. 2.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.


§ 21


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Ankieta

Najważniejsze planowane działania

Które z naszych planowanych działań

uważasz za najważniejsze?

WYBIERZ TYLKO 3 ODPOWIEDZI

I WSKAŻ LOKALIZACJĘ (dzielnicę lub ulicę):


Remonty budynków komunalnych
Remonty dróg i ulic
Nowe miejsca parkingowe i postojowe
Nowe place zabaw
Nowe ścieżki rowerowe
Dodatkowe ławki
Wybiegi dla psów
Więcej imprez kulturalnych
Więcej imprez rozrywkowych
Nowe obiekty sportowe
Inne, wymień jakie:


Pozostałe ankiety

    Nawigacja

    Nasza społeczność

    Przyjazne Świętochłowice Stowarzyszenie